Chủ YếU Phần mềm Cách sử dụng các giá trị Boolean (Giá trị logic) trong Excel
Phần mềm

Cách sử dụng các giá trị Boolean (Giá trị logic) trong Excel

Cách sử dụng các giá trị Boolean (Giá trị logic) trong Excel
Anonim

Trong các hàm này, các giá trị Boolean là nguồn đầu vào cho một trong các đối số của hàm hoặc chúng có thể tạo thành đầu ra hoặc kết quả của hàm đang đánh giá dữ liệu khác trong trang tính.

Ví dụ: đối số đầu tiên của hàm IF trong hàng 4 - đối số kiểm tra logic - được yêu cầu trả về giá trị Boolean dưới dạng câu trả lời. Đối số phải luôn luôn đánh giá một điều kiện chỉ có thể dẫn đến phản hồi TRUE hoặc FALSE . Kết quả là:

  • Nếu đối số trả về câu trả lời TRUE, hàm sẽ thực hiện một hành động. Trong ví dụ này, nó nhân dữ liệu trong ô A2 lên 25.
  • Nếu đối số trả về câu trả lời của FALSE, hàm sẽ thực hiện một hành động khác. Trong trường hợp này, nó nhân dữ liệu trong ô A2 lên 10.

Các giá trị Boolean và các hàm số học

Không giống như các hàm logic, hầu hết các hàm trong Excel và Google Sheets thực hiện các phép toán số học như SUM, COUNTAVERAGE đều bỏ qua các giá trị Boolean khi chúng nằm trong các ô được bao gồm trong các đối số của hàm.

Ví dụ, trong hình ảnh ví dụ, hàm COUNT trong hàng 5, chỉ đếm các ô có chứa số, bỏ qua các giá trị Boolean TRUE và FALSE nằm trong các ô A3, A4 và A5 và trả về 0.

Chuyển đổi TRUE và FALSE thành 1 và 0

Để có các giá trị Boolean được bao gồm trong các tính toán của các hàm số học, trước tiên bạn phải chuyển đổi chúng thành các giá trị số trước khi chuyển chúng sang hàm. Hai cách để thực hiện bước này là:

  • Nhân các giá trị Boolean với một (như được hiển thị bởi các công thức trong hàng 7 và 8 của ví dụ, nhân các giá trị TRUEFALSE trong các ô A3 và A4 với một).
  • Thêm một số không vào mỗi giá trị Boolean (như được hiển thị bởi công thức trong hàng 9 của ví dụ, thêm 0 vào giá trị TRUE trong ô A5 ).

Các thao tác này có tác dụng chuyển đổi giá trị TRUE trong các ô A3 và A5 thành 1 và giá trị FALSE trong ô A4 thành 0 . Kết quả là, hàm COUNT trong hàng 10, tổng dữ liệu số trong các ô từ A7 đến A9, trả về kết quả là 3 thay vì 0 .

Giá trị Boolean và công thức Excel

Không giống như các hàm số học, các công thức trong Excel và Google Sheets thực hiện các phép toán số học như cộng và trừ rất vui khi đọc các giá trị Boolean dưới dạng số mà không cần chuyển đổi. Các công thức như vậy tự động đặt TRUE bằng 1FALSE bằng 0 .

Kết quả là, công thức bổ sung trong hàng 6 trong hình ảnh ví dụ,

= A3 + A4 + A5

đọc dữ liệu trong ba ô dưới dạng:

= 1 + 0 + 1

và trả lời 2 câu trả lời tương ứng.